صبر کنید...

خبرنامه ما


تقلبات زعفران

تقلبات زعفران:

رنگ کردن خامه زعفران با رنگ استخراج شده ازکلاله یا رنگ های طبیعی و مصنوعی مانند کارموآزین و تارترازین و ....      
اضافه کردن گلبرگ های همیشه بهار و  گلرنگ (که به زعفران امریکایی مشهور است و شباهت زیادی به زعفران دارد و می تواند ایجاد رنگ زرد کند ) به زعفران.
رنگ کردن کلاله ذرت (کاکل بلال) و اضافه کردن آن به زعفران.
رنگ کردن مجدد زعفران مصرف شده.
اضافه کردن کلاله حاصل از گلهای گونه های دیگر به زعفران که معمولاً کوتاه تر و فاقد ترکیبات رنگی قابل استخراج هستند.
اعمال کم فروشی در زعفران با افزودن رطوبت یا آغشته کردن آن با روغن، عسل، گلیسیرین، محلول نیترات ، پتاسیم، نیترات آمونیم، شکری پخته شده ی موجود در گوشت گاو یا شتر.
مخلوط کردن ریشه زرد چوبه ،کاسبرگ  و گیاهان دیگری مانند شفایق ، گل انار،سوسی ارنینکا،کارتام و ..... با زعفران

در زعفران به صورت پودر ممکن است زعفران را سائیده و با خاک سرخ مخلوط کنند تا افزایش وزن پیدا کند