صبر کنید...

خبرنامه ما


زعفران چیست؟

زعفران چیست؟

زعفران با نام عمومی Saffron و نام علمی Crocus sativus        گرانبهاترین گیاه زراعی موجود در روی کره ی زمین است. زعفران از تیره زنبق  Iridaceae و از راسته آلبومینال می باشد.گیاهی چند ساله که ارتفاع آن به 10 تا 30 سانتیمتر می رسد و دارای برگ های دراز و سبز مانند تره است و ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل می شود . این پیازها سخت و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاء های نازک قهوه ای رنگ می باشند. گل های زعفران ارغوانی،منظم و شامل لوله ای دراز است که به سه گلبرگ و کاسبرگ منتهی می شود. تکثیر زعفران منحصراٌ توسط غده زیر زمینی بنه (کورم) متداول است. هر زعفران داری سه رشته کلاله قرمز  رنگ می باشد که مهمترین بخش تجاری آن است و این بخش از گل حاوی مواد چرب،املاح معدنی و موسیلاژ می باشد.

عطر و بوی زعفران به علت وجود اسانس بیرنگ تروپن دار و یک ترکیب اکسیژن دار همراه با سینئول به نام سافرانال می باشد. و طعم زعفران مربوط به هتروزید تلخ پیکروکروسین است. و ماده رنگین زعفران مربوط به وجود ماده ای به نام کروسین می باشد.