صبر کنید...

خبرنامه ما


عوامل و آلودگی موجود در نمونه های نامرغوب

 

1-خار و خاشاک

 2-تارمو

 3-شن و سنگ ریزه

 4-خرده ناخن

  5- نخ

 6-حشرات مرده

 7- بقایای کود های شیمیایی

  8- بقایایی سموم علف کش

9-آلودگی شیمیایی

 10- آلودگی میکروبی شامل اشرشیاکلی

 11- آلودگی های حاصل از تقلب که شامل افزودنی هایی   مشابه زعفران مانند کاکل ذرت و.... می باشد